Today is: 21.02.2024

PROVÁZANOST NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ S NÁRODNÍ SOUSTAVOU KVALIFIKACÍ A PROFESNÍMI KVALIFIKACEMI

Lenka MUŽÍKOVÁ

Abstrakt
Cílem tohoto článku je popsat provázanost Národní soustavy povolání s Národní soustavou Kvalifikací a profesními kvalifikacemi, které jsou v České republice vytvářeny na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
Klíčová slova: Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací, Profesní kvalifikace, autorizace, Rámcové vzdělávací programy, další vzdělávání

Po nástupu komunistického režimu si vládnoucí strana vytvořila pro své odborné kádry v rámci vzdělávání dospělých různé typy tzv. podnikových škol, jejichž absolvování nahrazovalo stupeň školního vzdělání a absolventi tohoto vzdělávání následně pracovali na významných funkcích v hospodářství i ve společnosti. Tato praxe pokračovala až do konce režimu v roce 1989, kdy došlo k výrazným společenským změnám, a to nejen v oblasti vzdělávání.
Vzdělávací cesta prostřednictvím rekvalifikací se vytvořila až po roce 1991, kdy vznikla první legislativa upravující rekvalifikační programy. Do této doby existovala plná zaměstnanost a nebylo tedy potřeba rekvalifikační programy realizovat. K určité stabilizaci na trhu práce a trhu vzdělávání došlo až po zdokonalení legislativy, vzniku Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.

Národní soustavu povolání (NSP) bývá často charakterizována jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog popisů povolání, který je nástrojem pro zvýšení mobility pracovní síly na trhu práce. Jednotlivá povolání by měla být identifikována zaměstnavateli a odborníky. Ačkoliv je tvorba a aktualizace NSP definovaná v zákoně o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) a v souladu s vývojem trhu práce by měla být pravidelně aktualizována, v současné době není její aktualizaci přikládán velký důraz.
NSP v současné době obsahuje 2 231 popsaných povolání a jejich specializací a jejich počet neustále klesá, neboť tendence NSP je jednotlivá povolání a jejich specializace spojovat do větších celků. Každé uvedené povolání obsahuje např.: charakteristiku povolání; popis pracovních činností, které se mohou v rámci povolání vykovávat nebo uvádí kvalifikaci a zdravotní způsobilost, která je k výkonu povolání potřeba.
NSP plní úlohu veřejně dostupného registru povolání vyskytujících se na území České republiky, který by měl zaměstnavatelům, vzdělavatelům a uchazečům o zaměstnání poskytovat informace o požadavcích na výkon jednotlivých povolání. NSP ale samozřejmě může být využívána i při kariérovém poradenství nebo tvorbě podnikových katalogů pro personální řízení. Důležitou funkcí NSP je však i to, že je východiskem pro Národní soustavu kvalifikací.
Národní soustavu kvalifikací (NSK) je možné popsat jako veřejně přístupný registr všech úplných a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Prostřednictvím kvalifikačních a hodnoticích standardů jsou zde popsány nejenom úplné kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také kvalifikace profesní, které jsou částí určitého povolání. Tento registr vznikl na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), kde jsou úplné kvalifikace definovány jako „odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání“ (MŠMT, 2006).
Profesní kvalifikace jsou v uvedeném zákoně definovány jako „odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu“. (MŠMT, 2006).
Národní soustava kvalifikací se vytváří na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů je možné, aby se nechali přezkoušet a získali certifikát o svém vzdělání (bez ohledu na to, jestli své znalosti, zkušenosti a dovednosti získali ve škole, v kurzu, samostudiem nebo praxí). Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní pedagogický institut ČR.
Jedinečnost NSK je založena na skutečnosti, že na tvorbě všech profesních kvalifikací se podílí jak zástupci vzdělavatelů, tak zástupci zaměstnavatelů, což má za následek, že schválené profesní kvalifikace skutečně odpovídají reálným požadavkům na jednotlivé pozice existující na trhu práce a obsahují kompetence, které jsou u pracovní činnosti stěžejní a jsou společné jak pro velké, tak pro menší zaměstnavatele. Zapojení zaměstnavatelů do tvorby NSK zajišťuje sdružení Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti TREXIMA, spol. s r.o.. Zástupci vzdělavatelů při tvorbě standardů zase dohlíží na to, aby kompetence byly přezkušitelné a dle standardů mohl být v případě potřeby vytvořen i vzdělávací plán. Samotná tvorba profesní kvalifikace se uskutečňuje v pracovní skupině, která je složena z odborníků v daném oboru – tzn. ze zástupců vzdělávatelů, zaměstnavatelů a dalších odborníků. Následně jsou profesní kvalifikace podrobovány složitému procesu kontroly a schvalování. Všechny schválené profesní kvalifikace jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz. V září roku 2021 bylo schváleno 1426 profesních kvalifikací.
Zkoušky z profesních kvalifikací mohou realizovat jen fyzické nebo právnické osoby, které splňují podmínky stanovené zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, splní požadavky uvedené ve standardu konkrétní profesní kvalifikace a mají platnou udělenou autorizaci pro příslušnou profesní kvalifikaci, kterou udělují věcně příslušná ministerstva na dobu 5 let.
Aktuálnost vytvořených standardů je zabezpečena prostřednictvím pravidelných revizí, které reagují jak na měnící se podmínky na trhu práce, tak na změnu legislativy, popř. další související změny.
Takto unikátně vytvořené standardy profesních kvalifikací by se měly následně promítat i do rámcových vzdělávacích programů, neboť zaměstnavatelé často kritizují školský systém pro jeho zastaralost a neaktuálnost a nedostatečnou praktickou přípravu studentů odborných škol.
Provázanost vytvořených standardů je zabezpečena i s rekvalifikačními programy, které na základě vyhlášky k rekvalifikacím (č.176/2009 Sb.) k závěrečným zkouškám z jednotlivých profesních kvalifikací připravují.

Ačkoliv je NSK tvořena již od roku 2006, stále ještě nejsou vytvořeny profesní kvalifikace pro všechny činnosti existující na trhu práce. Pro zachování co nejvyšší míry aktuálnosti NSK je žádoucí, aby pružně reagovala na měnící se potřeby a podmínky na trhu práce a neustále se rozšiřovala a upravovala. Je tedy vhodné na tuto soustavu pohlížet jako na „živý“ organismus, který se neustále vyvíjí a zdokonaluje.
Ze zpětné vazby od vzdělávacích zařízení a autorizovaných osob vyplývá, že veřejnost má zájem jak o samotné zkoušky z profesních kvalifikací, tak o rekvalifikační programy, které jsou závěrečnou zkouškou z profesních kvalifikací ukončeny.
NSK by v každém případě však výrazně prospěla větší propagace, a to jak z důvodu, aby se NSK dostala do většího povědomí veřejnosti, tak byla více využívána ze strany personálních oddělení velkých společností, tak personálních agentur

Poděkování
Tento článek je výstupem projektu specifického vysokoškolského výzkum Univerzity Jana Amose Komenského Praha s názvem „Komparace rekvalifikačního vzdělávání a Národní soustavy kvalifikací v ČR s jinými nástroji stimulace a regulace trhu práce v zahraničí“ realizovaného v letech 2020 a 2021.

Literatura
MŠMT. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2006
MUŽÍKOVÁ, L. Analýza rekvalifikačního vzdělávání v ČR. Praha: Ujak, 2021 (zpráva ze studentské grantové soutěže)

Kontaktní adresa:
PhDr. Lenka Mužíková
Studentka doktorského studia – Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.,
Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3, email: 1302190008@student.ujak.cz