Today is: 21.04.2024

VÝSLEDKY ANALÝZY NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ, UDĚLENÝCH AUTORIZACÍ A REALIZOVANÝCH ZKOUŠEK Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ V ROCE 2019

Jaroslav MUŽÍK
Lenka MUŽÍKOVÁ

Abstrakt
Cílem tohoto článku je přiblížit aktuální informace týkající se využívání Národní soustavy kvalifikací, udělovaných autorizací a realizovaných zkoušek z profesních kvalifikací v roce 2019, které byly poskytnuty Národním pedagogickým institutem ČR z informačního systému pro kvalifikace a autorizace (ISKA).
Klíčová slova: Národní soustava kvalifikací, Profesní kvalifikace, autorizace, závěrečné zkoušky, ISKA

Transformace našeho hospodářství po roce 1990 vedla ve velké míře k přesunu pracovních sil v rámci primárního, sekundárního a terciálního sektoru. V polovině 90. let došlo k výraznému přesunu pracovníků z těžkého průmyslu a zemědělství do sektoru služeb, kde tím pádem došlo k výraznému nárůstu zaměstnanosti. V tomto období lidé velmi často měnili své profese a pracovní pozice a k těmto změnám využívali další profesní vzdělávání jako základ profesní orientace a získání základních poznatků a dovedností pro nové pracovní činnosti. Díky změnám na trhu práce a trhu vzdělávání se podařilo v 90. letech udržet poměrně nízkou úroveň nezaměstnanosti, která začíná postupně narůstat až od roku 1998 a vyvrcholila v době finanční a ekonomické krize v letech 2007 – 2009.
Všechny tyto okolnosti vedly k vytvoření zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), na jehož základě vznikla Národní soustava kvalifikací a profesní kvalifikace. Díky vytvořeným standardům profesních kvalifikací si mohou občané nechat ověřit a uznat své skutečné znalosti, dovednosti a zkušenosti, a to bez ohledu na to, jak je získali (zda ve škole, v kurzu, samostudiem či v praxi). Pro jaké profesní kvalifikace jsou nejčastěji udělovány autorizace nebo jaké zkoušky z profesních kvalifikací jsou nejčastěji realizovány, popisují následující údaje a grafy.

V září roku 2021 bylo schváleno 1426 profesních kvalifikací. Všechny schválené profesní kvalifikace jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací, která je dostupná na www.narodnikvalifikace.cz. Na uvedeném odkaze jsou u každé schválené profesní kvalifikace uvedeny nejdůležitější informace (např. její kvalifikační a hodnotící standard, jaké ministerstvo uděluje autorizaci, seznam autorizovaných osob, které mají platnou autorizaci k provádění závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací apod.). V uvedené soustavě však nenajdeme souhrnné informace, které by uváděly např. počty realizovaných zkoušek z profesních kvalifikací, počet udělených autorizací apod.
Tyto informace jsou k nalezení v informačním systému pro kvalifikace a autorizace „ISKA“, který spravuje Národní pedagogický institut ČR. Na základě námi realizovaného projektu byl Národní pedagogický institut ČR kontaktován s žádostí o poskytnutí informací týkajících se roku 2019 – např. počet zkoušek z Profesních kvalifikací, počty udělených autorizací pro jednotlivé profesní kvalifikace, počet profesních kvalifikací v gesci jednotlivých ministerstev (autorizujících orgánů) apod. Statisticky zpracovaná data poskytnutá Národním pedagogickým institutem ČR jsou uvedena níže.

Graf č. 1: Počet udělených autorizací a autorizovaných osob v roce 2019 dle jednotlivých krajů

graf1

Zdroj: Analýza realizovaných zkoušek z profesních kvalifikací v roce 2019

Výše uvedený graf uvádí počet udělených autorizací a počet autorizovaných osob v jednotlivých krajích. Počet udělených autorizací se od počtu autorizovaných osob liší z důvodu, že každá autorizovaná osoba může mít několik udělených autorizací. V praxi se tedy setkáváme se skutečností, že autorizovaná osoba má uděleno několik autorizací pro profesní kvalifikace v oboru, ve kterém realizuje svoje služby. V oblasti péče o tělo může mít např. uděleny autorizace pro profesní kvalifikace: Kosmetička, Vizážistka, Odborník na permanentní make-up apod.
Na prvním místě v počtu udělených autorizací se umístilo hlavní město Praha a následuje Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Zde je nutné zdůraznit, že v jednotlivých krajích mají autorizované osoby sídlo, nejedná se tedy o místa realizace závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací.
Pro profesní kvalifikace udělují autorizace jednotlivé autorizujícími orgány, což jsou ve většině případů jednotlivá ministerstva, která mají v gesci uvedenou oblast (např. Ministerstvo kultury je Autorizujícím orgánem pro profesní kvalifikace v oblasti kultury apod.). Počty nově schválených profesní kvalifikací v roce 2019 rozdělené dle jednotlivých ministerstev jsou uvedeny v následujícím grafu:

Graf č. 2: Počet nově schválených profesní kvalifikací v roce 2019 v gesci jednotlivých ministerstev

graf2

Zdroj: Analýza realizovaných zkoušek z profesních kvalifikací v roce 2019

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že v počtu nově schválených profesních kvalifikací vévodí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato skutečnost je zapříčiněna zejména tím, že velké množství nově schválených profesních kvalifikací bylo v oblasti služeb, které reguluje živnostenský zákon, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Z tohoto důvodu i profesní kvalifikace v oblasti služeb, které nejsou specificky zaměřené (např. na oblast zdravotnictví), jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.
Počet realizovaných zkoušek z profesních kvalifikací může odrážet současnou situaci na trhu práce nebo požadavky stanovené právními předpisy, normami nebo zaměstnavateli. Údaje o počtu nejúspěšnějších zkoušek z profesních kvalifikací realizovaných v roce 2019 se nacházejí v následujícím grafu. V grafu jsou uvedeny pouze zkoušky, kterých bylo sto a více.

Graf č. 3: Počet úspěšných zkoušek z profesních kvalifikací realizovaných v roce 2019

graf3
Zdroj: Analýza realizovaných zkoušek z profesních kvalifikací v roce 2019

Ve výše uvedeném grafu dominují zkoušky z profesní kvalifikace strážného, což je z důvodu, že v této oblasti existuje vyhláška č. 63/2010 Sb., která stanovuje, že pro provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob nebo koncesované živnosti služby soukromých detektivů, nebo k výkonu činnosti ostraha majetku a osob nebo k výkonu činnosti služby soukromých detektivů, je potřeba mít složenou zkoušku z profesní kvalifikace.
Velký zájem o zkoušky z profesní kvalifikace chůvy je z obdobného důvodu. U chůvy je jednou z variant na odbornou způsobilost pečující osoby (stanovené v zákoně č 247/2014 Sb.), profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
K velkému zájmu o zkoušky z profesních kvalifikací kosmetička, manikérka a pedikérka zase přispívá skutečnost, že v těchto oblastech je možné po předložení dokladu o složené zkoušce z příslušné profesní kvalifikace získat živnostenské oprávnění.

Závěrem lze konstatovat, že ačkoliv je Národní soustava kvalifikací budována již od roku 2006, nejsou zatím vytvořeny profesní kvalifikace pro všechny pracovní činnosti vyskytující se na českém trhu práce, což může do jisté míry ovlivňovat výše uvedené údaje.
Jak z námi realizovaného šetření Realizovaných akreditovaných rekvalifikačních programů a zkoušek z profesních kvalifikací v roce 2019, tak z výše uvedených informací z informačního systému ISKA týkajících se realizovaných zkoušek z profesních kvalifikací v roce 2019 vyplývá, že největší zájem je o kurzy a zkoušky z profesních kvalifikací, které jsou potřeba k výkonu „regulované“ pracovní činnosti, a to buď prostřednictvím specifického právního předpisu, anebo jsou tyto kurzy či zkoušky jednou z variant k prokázání odborné způsobilosti (např. stanovené živnostenským zákonem).

Poděkování
Tento článek je výstupem projektu Interní grantové soutěže Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. s názvem „Výzkum realizace rekvalifikačních programů a zkoušek z profesních kvalifikací“ realizovaného v letech 2020 a 2021.

Literatura
MŠMT. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2006
MUŽÍKOVÁ, L. Analýza realizovaných zkoušek z profesních kvalifikací v roce 2019 a jejich statistické zpracování. Praha: Ujak, 2021 (zpráva z interního grantu)
MUŽÍKOVÁ, L. Analýza výsledků šetření realizovaného u absolventů akreditovaných rekvalifikačních programů v roce 2019 a jejich statistické zpracování. Praha: Ujak, 2021 (zpráva z interního grantu)

Kontaktní adresa:
PhDr. Lenka Mužíková
Studentka doktorského studia – Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.,
Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3, email: 1302190008@student.ujak.cz